logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec doceniony za ochronę zabytków

Jest nam miło poinformować, że miasto Bolesławiec zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. W kategorii gminy miejskie laureatem zostało miasto Łódź, a wyróżnienia otrzymały Bolesławiec, Gdynia i Żyrardów. Powyższy program na lata 2014-2018 na potrzeby naszego miasta został opracowany i częściowo zrealizowany przez Muzeum Ceramiki.

Jury konkursu wyróżniło samorząd miasta Bolesławiec za:

– dostrzeżenie potencjału dziedzictwa kulturowego gminy i konsekwentną realizację programu ochrony zabytków rozumianego jako strategia zarządzania tym dziedzictwem,

– kompleksowe podejście do dziedzictwa kulturowego miasta, konsekwencję i duże zaangażowanie samorządu lokalnego w realizację zapisów programu, biorąc pod uwagę wielkość miasta,

– dobre powiązanie programu ochrony zabytków z innymi dokumentami strategicznymi, w tym odnoszącymi się do planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami gminy.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zwrócił także uwagę, że wypełnianie zadań samorządowych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami odbywa się przy dużych nakładach finansowych ze strony miasta, a osiągnięcia w tej dziedzinie są efektem wysokich kompetencji urzędników samorządowych oraz zaangażowania i kreatywności pracowników Muzeum Ceramiki.

Aktywna współpraca muzeum z Gminą Miejską Bolesławiec, przy zaangażowaniu licznych partnerów w kraju i za granicą, umożliwia realizację wielu międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź z innych źródeł. W ramach tych projektów przeprowadzono wiele inwestycji, w tym remonty budynków muzeum, modernizację wystaw stałych, zakup wyposażenia i urządzeń multimedialnych, a także tzw. działań miękkich, takich jak organizacja wystaw w Polsce i za granicą, konferencji międzynarodowych oraz lekcji muzealnych i warsztatów, a także publikacja wielojęzycznych katalogów i opracowań historycznych.

Do największych wyzwań stojących obecnie przed Gminą Miejską Bolesławiec należy realizacja projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. W jego ramach przeprowadzona zostanie rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera – z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Kultura i będzie realizowany wspólnie z norweskim miastem Porsgrunn w latach 2021-2024.

Skip to content