logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Opracowania i ekspertyzy

Muzeum oferuje wykonywanie badań, dokumentacji, opracowań i ekspertyz z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, muzealnictwa, ochrony zabytków i historii. W szczególności obejmuje to:

  • opracowywanie kart ewidencyjnych wszystkich rodzajów zabytków,
  • opracowywanie gminnych ewidencji zabytków i kart adresowych zabytków,
  • przygotowywanie studiów historyczno-urbanistycznych,
  • przygotowywanie opracowań historycznych i przewodnikowych dla poszczególnych miejscowości i obiektów,
  • przeprowadzanie kwerend źródłowych, ikonograficznych i bibliotecznych we wszystkich ww. dziedzinach.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny wykonywanych prac, krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Pozyskane w wyniku realizacji powyższych zadań środki finansowe w całości zasilają budżet muzeum.

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie odnośne wytyczne zawarte w ustawodawstwie polskim, tj. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) i  rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2019, poz. 1721).

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content