logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Opracowania i ekspertyzy

Muzeum oferuje wykonywanie badań, dokumentacji, opracowań i ekspertyz z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, muzealnictwa, ochrony zabytków i historii. W szczególności obejmuje to:

  • opracowywanie kart ewidencyjnych wszystkich rodzajów zabytków,
  • opracowywanie gminnych ewidencji zabytków i kart adresowych zabytków,
  • przygotowywanie studiów historyczno-urbanistycznych,
  • przygotowywanie opracowań historycznych i przewodnikowych dla poszczególnych miejscowości i obiektów,
  • przeprowadzanie kwerend źródłowych, ikonograficznych i bibliotecznych we wszystkich ww. dziedzinach.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny wykonywanych prac, krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Pozyskane w wyniku realizacji powyższych zadań środki finansowe w całości zasilają budżet muzeum.

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie odnośne wytyczne zawarte w ustawodawstwie polskim, tj. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) i  rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2019, poz. 1721).

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content