logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Współpraca naukowa

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z wykładowcami Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy włączają się w organizację konferencji w Bolesławcu, wspierają miejscowe publikacje naukowe i zasiadają w kapitułach konkursów.

Rocznik Bolesławiecki

Periodyk poświęcony historii i współczesności Bolesławca, wydawany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od 2008 r. pod redakcją zespołu w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj i Grzegorz Matoryn. Funkcję recenzenta wydawniczego pełni od 2011 r. prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec

Szkoły wyższe zgłaszają do konkursu każdego roku dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które dziekan wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. W kapitule konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r., znajdują się przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni (3 osoby) i Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby). Najwyżej oceniona w danej edycji praca, oprócz nagrody finansowej, otrzymuje wyróżnienie w postaci wydania drukiem przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”

W dniach 17–18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu odbyła się konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”. W czasie dwóch dni obrad bolesławianie wysłuchali wystąpień wykładowców uniwersyteckich, historyków, muzealników, archiwistów oraz studentów i pasjonatów, którzy poruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powojennej historii tzw. „Ziem Odzyskanych”. Referaty zasadniczo prezentowały wyniki badań prowadzonych w oparciu o dokumenty archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne. Nie zabrakło wystąpień, dla których punktem wyjścia były wspomnienia rodzinne i historie osobiste.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. Krótkie wystąpienia przygotowali przedstawiciele bolesławieckich stowarzyszeń i grup osadników. Działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich omówiła prezes Barbara Smoleńska, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół – prezes Halina Waniak, grupy reemigrantów z Francji – Kamilla Dudek, a Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich – prezes Grzegorz Jankowski. Prelekcję wprowadzającą przedstawił sekretarz miasta Jerzy Zieliński. Ponadto referaty wygłosili wykładowcy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr hab. Leszek Ziątkowski, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, dr hab. Piotr Pałys, dr hab. Filip Wolański, dr Dariusz Przybytek i dr Grzegorz Sobel oraz studenci i doktoranci tejże uczelni: Kamilla Jasińska i Natalia Kotrys, a także dr Rafał Nowakowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników Bolesławca), Krzysztof Rajczakowski (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu).

Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Referaty wygłosili: Zdzisław Abramowicz (ZHP Bolesławiec), dr Edmund Maliński (redaktor Rocznika Bolesławieckiego), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Maria Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu), Anna Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu), Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze)i Katarzyna Uczkiewicz (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), a także wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Rościsław Żerelik i dr Barbara Techmańska oraz studenci tejże uczelni: Kamil Frąckiewicz, Joanna Wolska, Marta Łobacz i Angelika Perz. Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę fotograficzną Barbary Schutty (Uniwersytet Wrocławski) poświęconą współczesnemu obrazowi Bolesławca i Dolnego Śląska.

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Promocja materiałów pokonferencyjnych odbyła się w marcu 2017 r. Publikacja „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” została przygotowana pod redakcją Anny Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel oraz prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Konferencja naukowa ,,200 lat epopei napoleońskiej”

W dniach 6 i 7 września 2013 r. świętowano w Bolesławcu 200. rocznicę kampanii 1813 r. Obchody miały bogaty i zróżnicowany program. W Muzeum Ceramiki nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy historycznej „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.” Na terenach zielonych w pobliżu wiaduktu kolejowego można było zobaczyć pokazy grup rekonstrukcyjnych i inscenizację bitwy nad Bobrem. Z kolei w sali Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki rozpoczęła się 6 września międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,200 lat epopei napoleońskiej”. Miłośnicy historii mieli rzadką sposobność wysłuchać kilkunastu prelekcji dotyczących różnych aspektów okresu napoleońskiego, które wygłosili naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone symultanicznie. Konferencję prowadził prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Referaty wygłosili:

– prof. Jerzy Maroń (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Napoleońska sztuka wojenna w oczach polskich badaczy wojskowych”,
– dr Dariusz Przybytek (Biblioteka Uniwersytecka Wrocław) – „Kartografia epoki napoleońskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”,
– Swietłana Wasiljewna Uspenskaja / Светлана Васильевна Успенская (Muzeum Artylerii Sankt Petersburg) – „Kutuzow i wojna wyzwoleńcza 1812 roku w ekspozycji Muzeum Artylerii”,
– dr Andrzej Nieuważny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) – „Wróg za plecami? Księstwo Warszawskie 1813”,
– Silke Findeisen (Haus Schlesien – Königswinter-Heisterbacherrott) – „Z Napoleonem i przeciw niemu: Śląsk w roku 1813” / “Mit, für und gegen Napoleon. Schlesien im Jahr 1813”,
– dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – „Francuska Armia Bobru w przededniu klęski nad Kaczawą”,
– Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych Warszawa) – „»Wielką sprawą, w tym momencie, jest połączyć się i maszerować na nieprzyjaciela« – próba rozbicia Armii Śląskiej nad Bobrem w dniach 21-22 sierpnia 1813 r.”,
– Walentin Wadimowicz Taratorin / Валентин Вадимович Тараторин (Смоленский музей-заподеник) – „Umundurowanie i uzbrojenie żołnierza rosyjskiego w 1813 roku” / „Униформа и вооружение русского солдата в 1813 году”,
– Tomasz Klauza (Witaszyce) – „Marszałek Bernadotte – historia pewnej miłości”,
– Olivier Schmidt (Heidelberg) – „Podstawowe zasady taktyczne na przykładzie francuskiego regulaminu dla piechoty z 1 sierpnia 1791” / „Grundprinzipien taktischer Bewegungen am Beispiel des französischen Exerzier-Reglements für die Infanterie vom 1. August 1791”,
– Krzysztof Widziński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Wpływ kampanii 1812 roku na rosyjską refleksję strategiczną w XIX wieku. Przyczynek zagadnienia”,
– Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Oczami zwycięzców – napoleońska sztuka wojenna w pruskim piśmiennictwie wojskowym po 1815 roku”,
– Andrzej Ryba (FINNA, Gdańsk) – krótka prezentacja Serii Napoleońskiej Wydawnictwa FINNA.

Materiały zostały wydane drukiem w 2013 r. pod zbiorczym tytułem „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku”. Skład redakcji stanowili: prof. Jerzy Maroń, prof. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którzy włączają się w organizację konferencji w Bolesławcu oraz publikują wydawnictwa naukowe dotyczące lokalnej historii.

Promocja publikacji „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki” i spotkanie autorskie z prof. dr hab. Robertem Klementowskim

23 marca 2018 r. w Muzeum Ceramiki odbyło się spotkanie promocyjne publikacji prof. dr. hab. Roberta Klementowskiego „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, wykładowca Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacja jest kontynuacją wydanej w 2012 r. książki „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”. Opracowanie powstało przy współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec, wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Promocja publikacji „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)” i spotkanie autorskie z dr. hab. Robertem Klementowskim

26 października 2012 r. w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza odbyło się spotkanie z dr. hab. Robertem Klementowskim, autorem książki „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”. Inspiracją do powstania książki, poświęconej działalności bolesławieckiego Urzędu Bezpieczeństwa były badania prowadzone w 2008 r. w okolicach dawnego aresztu UB przy ul. Grunwaldzkiej 5. Ich celem była weryfikacja informacji na temat pochówków ofiar katowni na tym terenie oraz próba odnalezienia i zidentyfikowania szczątków. Był to moment przełomowy, który sprowokował publiczną dyskusję na temat działalności UB w Bolesławcu. Wówczas jednak pojawiło się także wiele pytań i wątpliwości dotyczących zagadnienia.

Prowadzone przez kolejne lata przez Roberta Klementowskiego badania naukowe pozwoliły przynajmniej na częściowe ich rozwiązanie. Autor wnikliwie przeanalizował setki akt i dokumentów, w oparciu o które powstała publikacja. Została ona podzielona na dwie części. W pierwszej opisano okoliczności powstania, zmienną strukturę organizacyjną i kadry oraz metodykę pracy powiatowego UBP. Druga część książki jest obszerną analizą różnych aspektów działania funkcjonariuszy.

Konferencja naukowa „To już 30 lat minęło… Rocznica stanu wojennego”

8 grudnia 2011 r. w bolesławieckim ratuszu odbyła się konferencja historyczna „To już 30 lat minęło… Rocznica stanu wojennego”. Referaty wygłosili:
– prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), „Istota systemu komunistycznego w Polsce”,
– Łukasz Sołtysik (IPN Oddział we Wrocławiu), „Działacze NSZZ «Solidarność» w Bolesławcu represjonowani w stanie wojennym (13 XII 1981 – 21 VII 1983)”,
– dr Wojciech Kucharski (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w okresie stanu wojennego”,
– dr Grzegorz Waligóra (IPN Oddział we Wrocławiu), „«Solidarność Walcząca» – powstanie oraz formy i metody działania”,
– Grzegorz Kowal (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Eugeniusz Szumiejko – biogram opozycjonisty”,
– Ewa Chabros (IPN Oddział we Wrocławiu), „Graffiti jako wyraz buntu młodzieży wobec rzeczywistości PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w.”,
– Marek Mutor (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Idea powołania nowego wrocławskiego muzeum. Wokół upamiętnienia trzydziestej rocznicy stanu wojennego”.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Stan wojenny na Dolnym Śląsku”, przygotowana przez OBEP IPN we Wrocławiu. Organizatorzy: Urząd Miasta Bolesławiec, NSZZ „Solidarność” Biuro Terenowe w Bolesławcu i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Promocja publikacji Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka „Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Bolesławcu 1980-1989”

19 sierpnia 2010 r. w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum przy ul. Kutuzowa 14 odbyła się promocja książki Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka „Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Bolesławcu 1980-1989”. W spotkaniu z jednym z autorów, Łukaszem Sołtysikiem, uczestniczyli członkowie bolesławieckiej i jeleniogórskiej „Solidarności”. Książka powstała na podstawie wspomnień działaczy ruchu oraz dokumentów pochodzących ze zbiorów prywatnych, Archiwum Zarządu Jeleniogórskiego i bolesławieckiego oddziału NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze i zasobów archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Publikację wydało Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Konferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu”

23 czerwca 2009 r. w Galerii Długiej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu”. Organizatorem sesji był Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Podczas konferencji wrocławscy naukowcy wygłosili cztery referaty: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego – „Sprawność i okrucieństwo aparatu represji – gwarancją wprowadzania nowego ustroju”, dr Robert Klementowski z IPN we Wrocławiu – „Powstanie i działalność PUBP w Bolesławcu pod kierownictwem por. Zenona Florka (VI 1945 – IV 1947 )”, dr Jarosław Syrnyk z IPN we Wrocławiu – „Repatrianci z Jugosławii i emigranci z Grecji na terenie powiatu bolesławieckiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa” i Paweł Piotrowski z IPN we Wrocławiu – „Zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek wojskowych stacjonujących na terenie powiatu bolesławieckiego”.

Konferencję prowadził pochodzący z Bolesławca historyk Mariusz Olczak pracujący w Archiwum Akt Nowych. Po wysłuchaniu referatów zgromadzeni goście obejrzeli film o bolesławieckiej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa i wysłuchali wspomnień osób więzionych i represjonowanych. Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której brało udział kilkanaście osób. Wśród nich był jeden z więźniów bolesławieckiego UB Henryk Małolepszy.

Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott w zakresie wypożyczania eksponatów, realizacji programów badawczych i współorganizacji konferencji.

Konferencja naukowa „Obcy w swoim domu. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska”

W 2016 r. Muzeum Ceramiki współpracowało przy realizacji projektu „U siebie, a jednak obcy. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska“ prezentującego konsekwencje przesiedleń na i ze Śląska w latach 1945-1950, a przygotowanego przez Haus Schlesien. Projekt obejmował organizację międzynarodowej wystawy i konferencji naukowej oraz publikację materiałów konferencyjnych w postaci katalogu wystawy, w którym zamieszczono kilka dwujęzycznych artykułów, wśród nich tekst „Mieszkańcy Dolnego Śląska – od wrogości do przyjaźni” autorstwa Tadeusza Orawca i Moniki Czarnoty.

Konferencja naukowa „Droga w nieznane – ucieczka i wypędzenia Polaków i Niemców po zakończeniu II wojny światowej“

W 2015 r. w Haus Schlesien w Königswinter zorganizowano konferencję „Droga w nieznane – ucieczka i wypędzenia Polaków i Niemców po zakończeniu II wojny światowej“ poświęconą różnym aspektom tematyki przesiedleń. Seminarium, w którym uczestniczyli naukowcy, muzealnicy i animatorzy kultury z Niemiec i Polski odbyło się w 70. rocznicę zakończenia wojny, zmiany granic oraz wynikających z tego przymusowych przesiedleń w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas konferencji Tadeusz Orawiec wygłosił prelekcję „Wypędzeni – problem, który może służyć zbliżeniu?”, opublikowaną w zbiorze materiałów konferencyjnych zatytułowanym „Droga w nieznane. Wypędzenia z i na Śląsk”.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content