logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Współpraca naukowa

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z wykładowcami Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy włączają się w organizację konferencji w Bolesławcu, wspierają miejscowe publikacje naukowe i zasiadają w kapitułach konkursów.

Rocznik Bolesławiecki

Periodyk poświęcony historii i współczesności Bolesławca, wydawany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od 2008 r. pod redakcją zespołu w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj i Grzegorz Matoryn. Funkcję recenzenta wydawniczego pełni od 2011 r. prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec

Szkoły wyższe zgłaszają do konkursu każdego roku dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które dziekan wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. W kapitule konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r., znajdują się przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni (3 osoby) i Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby). Najwyżej oceniona w danej edycji praca, oprócz nagrody finansowej, otrzymuje wyróżnienie w postaci wydania drukiem przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”

W dniach 17–18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu odbyła się konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”. W czasie dwóch dni obrad bolesławianie wysłuchali wystąpień wykładowców uniwersyteckich, historyków, muzealników, archiwistów oraz studentów i pasjonatów, którzy poruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powojennej historii tzw. „Ziem Odzyskanych”. Referaty zasadniczo prezentowały wyniki badań prowadzonych w oparciu o dokumenty archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne. Nie zabrakło wystąpień, dla których punktem wyjścia były wspomnienia rodzinne i historie osobiste.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. Krótkie wystąpienia przygotowali przedstawiciele bolesławieckich stowarzyszeń i grup osadników. Działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich omówiła prezes Barbara Smoleńska, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół – prezes Halina Waniak, grupy reemigrantów z Francji – Kamilla Dudek, a Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich – prezes Grzegorz Jankowski. Prelekcję wprowadzającą przedstawił sekretarz miasta Jerzy Zieliński. Ponadto referaty wygłosili wykładowcy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr hab. Leszek Ziątkowski, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, dr hab. Piotr Pałys, dr hab. Filip Wolański, dr Dariusz Przybytek i dr Grzegorz Sobel oraz studenci i doktoranci tejże uczelni: Kamilla Jasińska i Natalia Kotrys, a także dr Rafał Nowakowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników Bolesławca), Krzysztof Rajczakowski (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu).

Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Referaty wygłosili: Zdzisław Abramowicz (ZHP Bolesławiec), dr Edmund Maliński (redaktor Rocznika Bolesławieckiego), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Maria Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu), Anna Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu), Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze)i Katarzyna Uczkiewicz (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), a także wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Rościsław Żerelik i dr Barbara Techmańska oraz studenci tejże uczelni: Kamil Frąckiewicz, Joanna Wolska, Marta Łobacz i Angelika Perz. Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę fotograficzną Barbary Schutty (Uniwersytet Wrocławski) poświęconą współczesnemu obrazowi Bolesławca i Dolnego Śląska.

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Promocja materiałów pokonferencyjnych odbyła się w marcu 2017 r. Publikacja „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” została przygotowana pod redakcją Anny Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel oraz prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

Konferencja naukowa ,,200 lat epopei napoleońskiej”

W dniach 6 i 7 września 2013 r. świętowano w Bolesławcu 200. rocznicę kampanii 1813 r. Obchody miały bogaty i zróżnicowany program. W Muzeum Ceramiki nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy historycznej „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.” Na terenach zielonych w pobliżu wiaduktu kolejowego można było zobaczyć pokazy grup rekonstrukcyjnych i inscenizację bitwy nad Bobrem. Z kolei w sali Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki rozpoczęła się 6 września międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,200 lat epopei napoleońskiej”. Miłośnicy historii mieli rzadką sposobność wysłuchać kilkunastu prelekcji dotyczących różnych aspektów okresu napoleońskiego, które wygłosili naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone symultanicznie. Konferencję prowadził prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Referaty wygłosili:

– prof. Jerzy Maroń (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Napoleońska sztuka wojenna w oczach polskich badaczy wojskowych”,
– dr Dariusz Przybytek (Biblioteka Uniwersytecka Wrocław) – „Kartografia epoki napoleońskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”,
– Swietłana Wasiljewna Uspenskaja / Светлана Васильевна Успенская (Muzeum Artylerii Sankt Petersburg) – „Kutuzow i wojna wyzwoleńcza 1812 roku w ekspozycji Muzeum Artylerii”,
– dr Andrzej Nieuważny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) – „Wróg za plecami? Księstwo Warszawskie 1813”,
– Silke Findeisen (Haus Schlesien – Königswinter-Heisterbacherrott) – „Z Napoleonem i przeciw niemu: Śląsk w roku 1813” / “Mit, für und gegen Napoleon. Schlesien im Jahr 1813”,
– dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – „Francuska Armia Bobru w przededniu klęski nad Kaczawą”,
– Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych Warszawa) – „»Wielką sprawą, w tym momencie, jest połączyć się i maszerować na nieprzyjaciela« – próba rozbicia Armii Śląskiej nad Bobrem w dniach 21-22 sierpnia 1813 r.”,
– Walentin Wadimowicz Taratorin / Валентин Вадимович Тараторин (Смоленский музей-заподеник) – „Umundurowanie i uzbrojenie żołnierza rosyjskiego w 1813 roku” / „Униформа и вооружение русского солдата в 1813 году”,
– Tomasz Klauza (Witaszyce) – „Marszałek Bernadotte – historia pewnej miłości”,
– Olivier Schmidt (Heidelberg) – „Podstawowe zasady taktyczne na przykładzie francuskiego regulaminu dla piechoty z 1 sierpnia 1791” / „Grundprinzipien taktischer Bewegungen am Beispiel des französischen Exerzier-Reglements für die Infanterie vom 1. August 1791”,
– Krzysztof Widziński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Wpływ kampanii 1812 roku na rosyjską refleksję strategiczną w XIX wieku. Przyczynek zagadnienia”,
– Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Oczami zwycięzców – napoleońska sztuka wojenna w pruskim piśmiennictwie wojskowym po 1815 roku”,
– Andrzej Ryba (FINNA, Gdańsk) – krótka prezentacja Serii Napoleońskiej Wydawnictwa FINNA.

Materiały zostały wydane drukiem w 2013 r. pod zbiorczym tytułem „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku”. Skład redakcji stanowili: prof. Jerzy Maroń, prof. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którzy włączają się w organizację konferencji w Bolesławcu oraz publikują wydawnictwa naukowe dotyczące lokalnej historii.

Promocja publikacji „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki” i spotkanie autorskie z prof. dr hab. Robertem Klementowskim

23 marca 2018 r. w Muzeum Ceramiki odbyło się spotkanie promocyjne publikacji prof. dr. hab. Roberta Klementowskiego „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, wykładowca Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacja jest kontynuacją wydanej w 2012 r. książki „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”. Opracowanie powstało przy współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec, wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Promocja publikacji „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)” i spotkanie autorskie z dr. hab. Robertem Klementowskim

26 października 2012 r. w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza odbyło się spotkanie z dr. hab. Robertem Klementowskim, autorem książki „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”. Inspiracją do powstania książki, poświęconej działalności bolesławieckiego Urzędu Bezpieczeństwa były badania prowadzone w 2008 r. w okolicach dawnego aresztu UB przy ul. Grunwaldzkiej 5. Ich celem była weryfikacja informacji na temat pochówków ofiar katowni na tym terenie oraz próba odnalezienia i zidentyfikowania szczątków. Był to moment przełomowy, który sprowokował publiczną dyskusję na temat działalności UB w Bolesławcu. Wówczas jednak pojawiło się także wiele pytań i wątpliwości dotyczących zagadnienia.

Prowadzone przez kolejne lata przez Roberta Klementowskiego badania naukowe pozwoliły przynajmniej na częściowe ich rozwiązanie. Autor wnikliwie przeanalizował setki akt i dokumentów, w oparciu o które powstała publikacja. Została ona podzielona na dwie części. W pierwszej opisano okoliczności powstania, zmienną strukturę organizacyjną i kadry oraz metodykę pracy powiatowego UBP. Druga część książki jest obszerną analizą różnych aspektów działania funkcjonariuszy.

Konferencja naukowa „To już 30 lat minęło… Rocznica stanu wojennego”

8 grudnia 2011 r. w bolesławieckim ratuszu odbyła się konferencja historyczna „To już 30 lat minęło… Rocznica stanu wojennego”. Referaty wygłosili:
– prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), „Istota systemu komunistycznego w Polsce”,
– Łukasz Sołtysik (IPN Oddział we Wrocławiu), „Działacze NSZZ «Solidarność» w Bolesławcu represjonowani w stanie wojennym (13 XII 1981 – 21 VII 1983)”,
– dr Wojciech Kucharski (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w okresie stanu wojennego”,
– dr Grzegorz Waligóra (IPN Oddział we Wrocławiu), „«Solidarność Walcząca» – powstanie oraz formy i metody działania”,
– Grzegorz Kowal (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Eugeniusz Szumiejko – biogram opozycjonisty”,
– Ewa Chabros (IPN Oddział we Wrocławiu), „Graffiti jako wyraz buntu młodzieży wobec rzeczywistości PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w.”,
– Marek Mutor (Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), „Idea powołania nowego wrocławskiego muzeum. Wokół upamiętnienia trzydziestej rocznicy stanu wojennego”.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Stan wojenny na Dolnym Śląsku”, przygotowana przez OBEP IPN we Wrocławiu. Organizatorzy: Urząd Miasta Bolesławiec, NSZZ „Solidarność” Biuro Terenowe w Bolesławcu i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Promocja publikacji Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka „Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Bolesławcu 1980-1989”

19 sierpnia 2010 r. w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum przy ul. Kutuzowa 14 odbyła się promocja książki Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka „Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Bolesławcu 1980-1989”. W spotkaniu z jednym z autorów, Łukaszem Sołtysikiem, uczestniczyli członkowie bolesławieckiej i jeleniogórskiej „Solidarności”. Książka powstała na podstawie wspomnień działaczy ruchu oraz dokumentów pochodzących ze zbiorów prywatnych, Archiwum Zarządu Jeleniogórskiego i bolesławieckiego oddziału NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze i zasobów archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Publikację wydało Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Konferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu”

23 czerwca 2009 r. w Galerii Długiej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu”. Organizatorem sesji był Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Podczas konferencji wrocławscy naukowcy wygłosili cztery referaty: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego – „Sprawność i okrucieństwo aparatu represji – gwarancją wprowadzania nowego ustroju”, dr Robert Klementowski z IPN we Wrocławiu – „Powstanie i działalność PUBP w Bolesławcu pod kierownictwem por. Zenona Florka (VI 1945 – IV 1947 )”, dr Jarosław Syrnyk z IPN we Wrocławiu – „Repatrianci z Jugosławii i emigranci z Grecji na terenie powiatu bolesławieckiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa” i Paweł Piotrowski z IPN we Wrocławiu – „Zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek wojskowych stacjonujących na terenie powiatu bolesławieckiego”.

Konferencję prowadził pochodzący z Bolesławca historyk Mariusz Olczak pracujący w Archiwum Akt Nowych. Po wysłuchaniu referatów zgromadzeni goście obejrzeli film o bolesławieckiej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa i wysłuchali wspomnień osób więzionych i represjonowanych. Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której brało udział kilkanaście osób. Wśród nich był jeden z więźniów bolesławieckiego UB Henryk Małolepszy.

Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od lat współpracuje z Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott w zakresie wypożyczania eksponatów, realizacji programów badawczych i współorganizacji konferencji.

Konferencja naukowa „Obcy w swoim domu. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska”

W 2016 r. Muzeum Ceramiki współpracowało przy realizacji projektu „U siebie, a jednak obcy. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska“ prezentującego konsekwencje przesiedleń na i ze Śląska w latach 1945-1950, a przygotowanego przez Haus Schlesien. Projekt obejmował organizację międzynarodowej wystawy i konferencji naukowej oraz publikację materiałów konferencyjnych w postaci katalogu wystawy, w którym zamieszczono kilka dwujęzycznych artykułów, wśród nich tekst „Mieszkańcy Dolnego Śląska – od wrogości do przyjaźni” autorstwa Tadeusza Orawca i Moniki Czarnoty.

Konferencja naukowa „Droga w nieznane – ucieczka i wypędzenia Polaków i Niemców po zakończeniu II wojny światowej“

W 2015 r. w Haus Schlesien w Königswinter zorganizowano konferencję „Droga w nieznane – ucieczka i wypędzenia Polaków i Niemców po zakończeniu II wojny światowej“ poświęconą różnym aspektom tematyki przesiedleń. Seminarium, w którym uczestniczyli naukowcy, muzealnicy i animatorzy kultury z Niemiec i Polski odbyło się w 70. rocznicę zakończenia wojny, zmiany granic oraz wynikających z tego przymusowych przesiedleń w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas konferencji Tadeusz Orawiec wygłosił prelekcję „Wypędzeni – problem, który może służyć zbliżeniu?”, opublikowaną w zbiorze materiałów konferencyjnych zatytułowanym „Droga w nieznane. Wypędzenia z i na Śląsk”.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content