logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Deklaracja dostępności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt (tekst alternatywny). Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Większość filmów nie posiada napisów dla niesłyszących i/lub audiodeskrypcji, gdyż zostały one opublikowane w internecie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone w internecie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Orawiec,.
 • E-mail: t.orawiec@muzeum.boleslawiec.net
 • Telefon: 756442200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prowadzi działalność w trzech odrębnych budynkach.

a) Dział Ceramiki (ul. Mickiewicza 13, Bolesławiec)
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na cele biurowo-magazynowe
(wyłączonym z dostępności dla odwiedzających). Komunikacja pionowa za pomocą klatki
schodowej. Wejście od ul. Mickiewicza z szerokimi drzwiami poprzedzone stopniami,
których pokonanie wymaga przenośnych podjazdów (dostępnych w obiekcie). Na parterze
brak barier architektonicznych. Wyższe kondygnacje niedostępne dla niepełnosprawnych ze
względu na zabytkowy charakter budynku (klatka schodowa bez dostępności na wózkach,
brak windy). Przy budynku znajduje się park z ekspozycją plenerową w całości dostępny dla
osób niepełnosprawnych (dostęp przez bramkę od strony pn). Budynek nie posiada własnych
miejsc parkingowych. Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych. W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń
w sposób wizualny (plansza graficzna) i głosowy (przekazywana wchodzącym przez
dyżurującego pracownika. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji
głosowych oraz pętli indukcyjnych. Możliwy jest wstęp do budynku dla osób z psem
asystującym. W obiekcie wprowadzone są procedury ewakuacyjne, usprawniające ewakuację
osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy jednostki zostali także przeszkoleni pod tym
kątem.

b) Dział Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec)
Budynek w części jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny z poddaszem
przeznaczonym na cele biurowe (wyłączonym z dostępności dla odwiedzających).
Komunikacja pionowa w części dwukondygnacyjnej za pomocą klatki schodowej. Wejście od dziedzińca z szerokimi drzwiami poprzedzone stopniem, którego pokonanie wymaga
przenośnych podjazdów (dostępnych w obiekcie). Na parterze w obu częściach bariery
architektoniczne (stopnie), których pokonanie wymaga przenośnych podjazdów (dostępnych
w obiekcie). Piętro w części dwukondygnacyjnej niedostępne dla niepełnosprawnych ze
względu na zabytkowy charakter budynku (klatka schodowa bez dostępności na wózkach,
brak windy). Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Budynek nie posiada
toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniona jest informacja na
temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (plansza graficzna) i głosowy (przekazywana
wchodzącym przez dyżurującego pracownika), pomieszczenia nie zostały wyposażone w
systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Możliwy jest wstęp do budynku dla
osób z psem asystującym. W obiekcie wprowadzone są procedury ewakuacyjne,
usprawniające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy jednostki zostali
także przeszkoleni pod tym kątem.

c) Punkt Informacji Turystycznej (Rynek 19/21, parter)
Muzeum prowadzi działalność informacyjną w pomieszczeniu na parterze, w którym brak
barier architektonicznych. Wejście od strony Rynku, w drzwiach wejściowych niski próg,
możliwy do pokonania przez wózek. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych
(Rynek jest strefą wyłączoną z ruchu kołowego). Budynek nie posiada toalety dostępnej dla
odwiedzających. Ze względu na jednoprzestrzenność oraz specyfikę działalności (punkt
informacyjny) w budynku nie ma informacji wizualnej na temat rozkładu pomieszczeń, a
wszelkie informacje przekazywane są wchodzącym głosowo dyżurującego pracownika.
Pomieszczenie nie zostało wyposażone w system informacji głosowej oraz pętlę indukcyjną.
Możliwy jest wstęp do budynku dla osób z psem asystującym. W obiekcie wprowadzone są
procedury ewakuacyjne, usprawniające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami,
pracownicy jednostki zostali także przeszkoleni pod tym kątem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie
się.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Cześć filmów nie posiada napisów/audiodeskrypcji.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Orawiec.
 • E-mail: t.orawiec@muzeum.boleslawiec.net
 • Telefon: 756442200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ceramiki – Dział Ceramiki (ul. Mickiewicza 13, Bolesławiec) oraz Muzeum Ceramiki – Dział Historiii MIasta (ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec) maja analogiczną sytuację dostępności: parter budynku dostępny przy pomocy podjazdów przenośnych (są stopnie), wewnątrz na poziomie parteru bariery architektoniczne (stopnie), których pokonanie wymaga przenośnych podjazdów; 1. i 2. piętro (poddasze) w obu budynkach niedostępne dla niepełnosprawnych (klatki schodowe bez dostęności na wózkach, brak wind) z powodu zabytkowego charakteru obiektów.
Punkt Informacji Turystycznej (Rynek 19/21, parter) – w drzwiach wejściowych niski próg, możliwy do pokonania przez wózek; innych ograniczeń brak.
Skip to content