logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Deklaracja dostępności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis posiada nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące:

 • dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych
 • możliwa zmiana wielkości czcionki
 • zastosowano prawidłowy kontrast
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach
 • linki prawidłowo wdrożone
 • pułapki klawiaturowe wykluczone
 • strona zapewnia informację o zakresie działalności Muzeum w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo oraz tekstu ETR

Częściowa zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wynika z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt (tekst alternatywny). Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Większość filmów nie posiada napisów dla niesłyszących i/lub audiodeskrypcji, gdyż zostały one opublikowane w internecie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone w internecie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.

Organizator w przyszłości dołoży wszelkich starań, by sukcesywnie eliminować istniejące niezgodności w celu spełniania przez stronę wszystkich wymogów związanych z dostępnością.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności:

Tadeusz Orawiec

e-mail: t.orawiec@muzeum.boleslawiec.net

Telefon: 75 644 22 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prowadzi działalność w trzech odrębnych budynkach.

a) Dział Ceramiki (ul. Mickiewicza 13, Bolesławiec)
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na cele biurowo-magazynowe (wyłączonym z dostępności dla odwiedzających). Komunikacja pionowa za pomocą klatki schodowej. Wejście od ul. Mickiewicza z szerokimi drzwiami poprzedzone stopniami, których pokonanie wymaga przenośnych podjazdów (dostępnych w obiekcie). Na parterze brak barier architektonicznych. Wyższe kondygnacje niedostępne dla niepełnosprawnych ze względu na zabytkowy charakter budynku (klatka schodowa bez dostępności na wózkach, brak windy). Przy budynku znajduje się park z ekspozycją plenerową w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych (dostęp przez bramkę od strony pn). Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (plansza graficzna) i głosowy (przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Możliwy jest wstęp do budynku dla osób z psem asystującym. W obiekcie wprowadzone są procedury ewakuacyjne, usprawniające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy jednostki zostali także przeszkoleni pod tym kątem.

b) Dział Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec)
Budynek w części jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na cele biurowe (wyłączonym z dostępności dla odwiedzających). Komunikacja pionowa w części dwukondygnacyjnej za pomocą klatki schodowej. Wejście od dziedzińca z szerokimi drzwiami poprzedzone stopniem, którego pokonanie wymaga przenośnych podjazdów (dostępnych w obiekcie). Na parterze w obu częściach bariery architektoniczne (stopnie), których pokonanie wymaga przenośnych podjazdów (dostępnych w obiekcie). Piętro w części dwukondygnacyjnej niedostępne dla niepełnosprawnych ze względu na zabytkowy charakter budynku (klatka schodowa bez dostępności na wózkach, brak windy). Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (plansza graficzna) i głosowy (przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika), pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Możliwy jest wstęp do budynku dla osób z psem asystującym. W obiekcie wprowadzone są procedury ewakuacyjne, usprawniające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy jednostki zostali także przeszkoleni pod tym kątem.

c) Punkt Informacji Turystycznej (Rynek 19/21, parter)
Muzeum prowadzi działalność informacyjną w pomieszczeniu na parterze, w którym brak barier architektonicznych. Wejście od strony Rynku, w drzwiach wejściowych niski próg, możliwy do pokonania przez wózek. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych (Rynek jest strefą wyłączoną z ruchu kołowego). Budynek nie posiada toalety dostępnej dla odwiedzających. Ze względu na jednoprzestrzenność oraz specyfikę działalności (punkt informacyjny) w budynku nie ma informacji wizualnej na temat rozkładu pomieszczeń, a wszelkie informacje przekazywane są wchodzącym głosowo dyżurującego pracownika. Pomieszczenie nie zostało wyposażone w system informacji głosowej oraz pętlę indukcyjną. Możliwy jest wstęp do budynku dla osób z psem asystującym. W obiekcie wprowadzone są procedury ewakuacyjne, usprawniające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy jednostki zostali także przeszkoleni pod tym kątem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu możliwy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: poczta@muzeum.boleslawiec.net
 • telefonu: 75 644 22 00
 • korespondencji pisemnej na adres: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec

Osoba zainteresowania zwiedzaniem przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 7 dni robocze przed planowanym terminem zwiedzania.

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, bądź e-mail.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content