logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nagrody
Nagroda w konkursie im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą publikację regionalistyczną
Nagroda A. J. Omelaniuka 2020

Wydany przez Muzeum Ceramiki album Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów pod redakcją pracowników muzeum Anny Puk i Tadeusza Orawca otrzymał drugą nagrodę w Konkursie im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną opublikowaną w 2020 r. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 października 2021 r. w ramach II Spotkania z Książką i Prasą Regionalną w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. W imieniu Muzeum Ceramiki statuetkę odebrali redaktorzy albumu Anna Puk i Tadeusz Orawiec.

Organizatorem konkursu im. Anatola J. Omelaniuka są: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Patron konkursu był wybitnym polskim regionalistą zasłużonym w szerzeniu idei regionalizmu i inspirowaniu społeczności lokalnych do działania na rzecz małych ojczyzn.

Album Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów prezentuje trzy największe kolekcje przedwojennych zdjęć Bolesławca, które łącznie stanowią większość znanego obecnie materiału fotograficznego dokumentującego historię naszego miasta do 1945 r. Pierwsza z nich to przekazane do zbiorów Muzeum Ceramiki fotografie należące do Zdzisława Mireckiego. Druga to album przedwojennego burmistrza Bolesławca Henry’ego Richtera, który w 1959 r. trafił do zbiorów stowarzyszenia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, a w 2019 r. został przekazany, wraz z całą kolekcją eksponatów związanych z Bolesławcem, do Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott. Trzeci zbiór, przechowywany w Ratsarchiv/Stadtarchiv Görlitz, to negatywy z pracowni fotograficznej prowadzonej przez urodzonego w Bolesławcu uznanego fotografa Roberta Scholza. Zdjęciom towarzyszy prezentacja historycznych materiałów kartograficznych dotyczących Bolesławca, które znajdują się w zbiorach innych muzeów w regionie.

Nagroda Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Sybilla 2020

We wrześniu 2021 r. bolesławieckie muzeum zostało laureatem ogólnopolskiego 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Przyznawana corocznie od ponad 40 lat nagroda jest najwyższą formą uhonorowania dokonań polskich muzealników. Jej celem jest upowszechnianie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealniczej.

Kapituła konkursu doceniła nas już po raz czwarty. Dotychczas odbieraliśmy nagrody lub wyróżnienia yw następujących kategoriach: projekty naukowo-badawcze (2014), publikacje o tematyce muzealnej (2009) oraz wystawy czasowe (1998). W roku 2021 r. kapituła konkursu przyznała nam nagrodę w kategorii zarządzanie za projekt „Budowanie sieci współpracy w ramach lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów jako model zarządzania na przykładzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”. 

 

Nagroda honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 r.
Nagroda za promocję miasta

Muzeum Ceramiki oraz Pani Teresa Wolanin, która kierowała naszą placówką w latach 1971–2001, znaleźli się wśród laureatów Nagród Honorowych Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 r.

Teresa Wolanin przez 30 lat pracy konsekwentnie tworzyła kolekcję bolesławieckiej ceramiki, której poświęciła pierwszy informator wydany w 1974 r. oraz obszerny katalog w 1995 r., przygotowany wspólnie z dr Marią Starzewską. Podczas jej kadencji zorganizowano ponad 20 wystaw czasowych promujących bolesławiecką ceramikę na terenie kraju i za granicą, m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu i w Mozyrze.

Muzeum Ceramiki zostało docenione za aktywną działalność międzynarodową mającą na celu promocję ceramiki bolesławieckiej i poszerzanie oferty turystycznej instytucji. Muzeum od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniami miast ceramiki we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Portugalii i Czechach oraz z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki”. W 2020 r. Muzeum Ceramiki aktywnie zaangażowało się w starania o włączenie Bolesławca do Europejskiego Szlaku Ceramiki, jednego z międzynarodowych szlaków kulturowych certyfikowanych przez Radę Europy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Telemark Museum w Skien w Norwegii i operatorem Europejskiego Szlaku Ceramiki – włoskim miastem Faenza – powstała koncepcja projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, którego głównym elementem jest rewitalizacja neogotyckiego pałacu Pücklera. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa.

Dolnośląski Klucz Sukcesu 2020
Muzeum Ceramiki znalazło się w gronie laureatów XXIV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu – nagrody przyznawanej corocznie od 1997 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska. Dolnośląski Klucz Sukcesu jest najstarszym w III Rzeczpospolitej wyróżnieniem regionalnym, promującym wybitnych dolnoślązaków oraz dolnośląskie instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wspierające lokalne społeczności. Kapituła nagrody doceniła Muzeum Ceramiki za realizację licznych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym mających na celu popularyzację dorobku kulturowego regionu, w tym wiedzy o ceramice bolesławieckiej, oraz stymulowanie turystyki kulturowej.
Dolnośląski Klucz Sukcesu 2020
Nagroda specjalna dla „Rocznika Bolesławieckiego” w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę regionalistyczną

28 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Anatola Jana Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną. „Rocznik Bolesławiecki” został uhonorowany nagrodą specjalną przez kapitułę konkursu w składzie: Bożena Konikowska (przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej), prof. dr hab. Stefan Bednarek (przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego), Robert Różycki (sekretarz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego). Jury oceniało poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych publikacji. Nagrodę przekazano na ręce przedstawicieli redakcji rocznika, Anny Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Grzegorza Matoryna (firma proart), oraz członka Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego Zygmunta Brusiło.

Organizatorem konkursu im. Anatola J. Omelaniuka są: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Patron konkursu był wybitnym polskim regionalistą zasłużonym w szerzeniu idei regionalizmu i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

Bolesławiec w Złotej Księdze Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

11 września 2018 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie wręczono dyplomy autorom projektów nagrodzonych w III edycji konkursu Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Organizatorem konkursu jest RPO wspólnie z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych. Jego celem jest promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi.

Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich. W 2018 r. uznanie komisji konkursowej zdobył bolesławiecki projekt „Senior świadek historii”. Wszystkie działania w tym projekcie zostały zorganizowane przez Muzeum Ceramiki we współpracy z bolesławieckimi stowarzyszeniami i szkołami przy wsparciu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W uroczystości uczestniczyli bolesławianie: Maria Niemczuk – prezes Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu, Władysława Kotlarek – prezes Bolesławieckiego Koła Amazonek i Przemysław Kania – absolwent II LO, autor filmów. Zaszczytne wyróżnienia odebrali prezydent miasta Bolesławiec Piotr Roman i dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj.

Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA

14 października 2017 r. Muzeum Ceramiki otrzymało Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA w wysokości 100 000 zł. Kapituła doceniła działalność bolesławieckich muzealników w zakresie promowania i poszerzania wiedzy o jednym z największych regionalnych dóbr kultury, jakim dla Dolnego Śląska jest ceramika bolesławiecka. Muzeum zrealizowało wiele projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dzięki którym oprócz modernizacji budynków i zakupu wyposażenia przeprowadziło wiele działań badawczych, wystawienniczych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Muzeum regularnie organizuje na terenie Polski i poza granicami kraju wystawy przybliżające twórczość czołowych projektantów współczesnej ceramiki bolesławieckiej. Dzięki realizowanym projektom nawiązało współpracę łącznie z ponad 100 muzeami, archiwami, bibliotekami, stowarzyszeniami i firmami z Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Belgii, Austrii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku dla redakcji „Rocznika Bolesławieckiego”

W dniu 23 marca 2017 r., zespół redakcyjny koordynujący powstawanie “Rocznika Bolesławieckiego” odebrał z rąk prezydenta miasta Bolesławiec Piotra Romana Nagrodę Honorową za promocję miasta w 2016 r. “Rocznik Bolesławiecki” stanowi dziś jedno z ważniejszych źródeł informacji dotyczących głównie polskiej, powojennej historii Bolesławca. W latach 2009-2016 w prace nad przygotowaniem materiałów do tej publikacji zaangażowało się 113 osób. Osiem tomów “Rocznika Bolesławieckiego” obejmujące wtedy łącznie ponad 1400 stron, na których zamieszczono 228 artykułów, 49 recenzji i 8 obszernych kronik rocznych.

Nagroda Fundacji Pro Archaeologia Saxoniae w Dreźnie

W 2014 r. Muzeum Ceramiki zostało uhonorowane przez fundację Pro Archeologia Saxoniae w Dreźnie. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie archeologii lub wyróżniające się wysokim poziomem wystawy prezentujące zabytki archeologiczne Saksonii, Dolnego Śląska i Czech. Laureaci otrzymują także nagrodę pieniężną. W 2014 r. była to kwota 2 tysięcy euro.

Bolesławieccy muzealnicy zostali nagrodzeni razem z Schlesische Museum zu Görlitz za publikację „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Von den Anfängen der Bunzlauer Keramik. Funde des 15.-17. Jahrhunderts aus einem mitteleuropäischen Zentrum der Töpferei”. Impulsem do realizacji naukowego przedsięwzięcia było odkrycie w 2007 r. przy ul. Piaskowej w Bolesławcu pozostałości jednej z pięciu nowożytnej wytwórni. Odkryte obiekty zaprezentowano na międzynarodowej wystawie. Wydano dwujęzyczną, polsko-niemiecką publikację o objętości ponad 350 stron zawierającą katalog ceramiki bolesławieckiej z XV-XVII w.

Partnerami muzeum przy realizacji przedsięwzięcia po stronie niemieckiej były: Schlesisches Museum zu Goerlitz, Sächsisches Landesamt für Archäologie w Dreźnie i Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz. Bolesławieckim muzealnikom udało się ponadto zaangażować do współpracy ponad 30 innych muzeów, archiwów i bibliotek, w których prowadzono kwerendy oraz badano zbiory.

Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Sybilla 2013

14 maja 2014 r. Muzeum Ceramiki po raz trzeci w historii otrzymało Sybillę – wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „projekt naukowo-badawczy” za realizowany w latach 2010-2013 program „Badania nad ceramika bolesławiecką”, który w znacznym stopniu rozszerzył wiedzę na temat lokalnej kamionki. Efekty prac prowadzonych od 2010 r. we współpracy z 57 muzeami, archiwami i bibliotekami z terenu Polski i Niemiec, a także Włoch, Belgii i Austrii opublikowano w dwóch polsko-niemieckich, ponad 350-stronicowych katalogach i zaprezentowano w formie wystaw: dwóch w Bolesławcu i jednej w Görlitz.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj wraz z pracownikami, Barbarą Glinkowską i Tadeuszem Orawcem, odebrali wyróżnienie z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej, dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr. hab. Piotra Majewskiego oraz przewodniczącego jury w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku „Sybilla 2013” prof. dr. hab. Waldemara Baraniewskiego.

Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2012 r.

Muzeum Ceramiki otrzymało Nagrodę Honorową Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2012 r. Muzeum doceniono za realizację wielu projektów unijnych służących promocji ceramiki jako tradycyjnego rzemiosła od wieków związanego z miastem. W szczególności zwrócono uwagę na projekt „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych”, w ramach którego stworzono trasę turystyczną łączącą Vrchlabí i Bolesławiec. Uwzględnia ona ciekawe dla turystów miejsca położone w obszarze transgranicznym. 

Po czeskiej stronie szlak obejmuje Vrchlabí, Jilemnice, Poniklę, Vysoké n. J., Paseky n. J. i Harrachov, po polskiej zaś Bolesławiec, Lwówek Śl., Lubomierz, Wleń, Jelenią Górę i Szklarską Porębę. Przez obejrzenie ekspozycji muzealnych oraz uczestnictwo w pokazach i warsztatach zwiedzający mogą zapoznać się z historią rzemiosł charakterystycznych dla Karkonoszy, np. szklarstwa czy tkactwa. Placówki muzealne są również swoistymi centrami informacji, które kierują turystów do zakładów, gdzie można zapoznać się z procesem produkcji ceramiki, ozdób choinkowych czy szopek bożonarodzeniowych. 

Wszystkie obiekty położone na szlaku zostały opisane w publikacji „Via Fabrilis – Szlak Tradycji Rzemieślniczych” i zaznaczone na dołączonej do wydawnictwa mapce. Specjalnie dla dzieci wydano także dzienniczek do zbierania pieczątek z miejsc położonych na szlaku.

Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Projekt „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych” realizowany przez Muzeum Ceramiki i Muzeum Karkonoskie we Vrchlabi został laureatem konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2012 r.

Projekt zwyciężył w kategorii „Turystyka transgraniczna”, pokonując dwa inne, niezwykle interesujące projekty: „Szlakiem czarownic po polsko-czeskim pograniczu” i „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej”. Nagrodę z rąk minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej odebrali na uroczystej gali w teatrze „IMKA” w Warszawie przedstawiciele muzeum: dyrektor Anna Bober-Tubaj i Tadeusz Orawiec. Dodatkową nagrodą dla muzeum był pakiet działań promocyjnych, dzięki którym informacje o projekcie „Via Fabrilis” ogólnopolską dotarły do odbiorców w całej Polsce.

Nagroda Euroregionu Nysa 2009

W 2009 r. Muzeum Ceramiki wspólnie z trzema partnerami: Muzeum Karkonoskim we Vrchlabi (Czechy) oraz Muzeum Śląskim w Goerlitz i Muzeum Serbołużyczan w Bautzen (Niemcy) otrzymało Nagrodę Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa w kategorii „kultura”.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 17 grudnia 2009 r. w Bischofswerdzie. Nagrodzeni partnerzy odebrali dyplomy i symboliczne statuetki. Zwycięzcy konkursu otrzymali również prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Nagrody Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009”. Celem konkursu jest uhonorowanie instytucji i osób fizycznych za wyróżniające się osiągnięcia w obszarze współpracy transgranicznej w niemiecko-czesko-polskim obszarze przygranicznym, tworzenie nowych impulsów dla dalszej współpracy transgranicznej, jak również popularyzacja przykładów skutecznego i godnego naśladowania partnerstwa.

Konkurs został objęty patronatem Prezydium Euroregionu w składzie: starosta Bernd Lange (Niemcy), hetman Petr Skokan (Czechy), prezydent Piotr Roman (Polska).

Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Sybilla 2008

18 maja 2009 r. muzeum otrzymało I nagrodę w kategorii publikacji muzealnych w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008. Komisja konkursowa złożona z autorytetów w dziedzinie muzealnictwa i historii sztuki pod przewodnictwem prof. Jana Skuratowicza za najlepszą publikację o tematyce muzealnej roku 2008 uznała katalog wystawy „Od rzemiosła do sztuki – bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold”.

Nagrodzona publikacja to obszerny polsko-niemiecki katalog towarzyszący wystawie czasowej „Od rzemiosła do sztuki – bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda”. Książka zawiera naukowe opracowania zagadnień autorstwa prof. dr. hab. Pawła Banasia z Uniwersytetu Wrocławskiego, jednego z największych kolekcjonerów i znawców współczesnej ceramiki europejskiej, Johanny Kutschery ze Schlesische Museum w Goerlitz i Anny Bober-Tubaj z Muzeum Ceramiki. Autorami not katalogowych są Tadeusz Orawiec, Anna Puk i Barbara Glinkowska (Muzeum Ceramiki), Jolanta Sozańska (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Jadwiga Makota (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy).

Publikacja bogato ilustrowana fotografiami autorstwa Janusza Moniatowicza została wydana przez wydawnictwo Moniatowicz Foto Studio z Jeleniej Góry.

Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki – Sybilla 1997

W 1998 r. Muzeum Ceramiki zostało uhonorowane wyróżnieniem w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 1997 za zorganizowanie wystawy „Martin Opitz i jego krąg”.

Ekspozycja została przygotowana z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin wybitnego niemieckiego poety i teoretyka literatury, dyplomaty i historiografa króla polskiego Władysława IV Wazy. Jej pierwsza część prezentowała życie i twórczość Opitza ze szczególnym uwzględnieniem związków poety z jego rodzinnym miastem – Bolesławcem. Drugą część poświęcono postaciom kilku wybitnych bolesławian, którzy zaznaczyli się w historii kultury europejskiej, w tym najsłynniejszym uczniom Opitza, poetom należącym do pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej, czyli Andreasowi Tscherningowi, Andreasowi Scultetusowi i Christophowi Colerusowi, dzięki którym miasto zyskało zaszczytne miano „kolebki i rajskiego ogrodu śląskiej poezji nowożytnej”. Wśród pozostałych bohaterów wystawy znaleźli się humaniści Sebastian Alischer i Ephraim Ignazo Naso von Löwenfels, wybitny śląski grafik David Tscherning oraz astronom Christoph Neubarth.

Wystawie towarzyszyło wydanie publikacji „Martin Opitz”, pierwszego tytułu z muzealnej serii “Boleslaviana”.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content