logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Konkurs „Bolesławiec. Do trzech razy detal. Śladami bolesławieckich garncarzy”

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie konkursu „Bolesławiec. Do trzech razy detal. Śladami bolesławieckich garncarzy”.

Na zwycięzców czeka 5 egzemplarzy publikacji „Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych”, prezentującej naszą ceramikę począwszy od naczyń z  2. poł. XIII w. po współczesne projekty powstałe w trzech największych bolesławieckich zakładach.

Zadaniem uczestników jest poprawna identyfikacja 3 bolesławieckich obiektów na podstawie załączonych zdjęć detali architektonicznych (należy podać nazwę ulicy i numer domu).

Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać przynajmniej jednej poprawnej identyfikacji oraz przesłać odpowiedź podpisaną pełnym imieniem i nazwiskiem na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 10 lipca 2022 o godz. 20.00. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej 13 lipca 2022 r., przed oficjalnym ogłoszeniem wyników na stronie internetowej muzeum.

Nagrody będzie można odbierać od 13 lipca 2022 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 (od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-16.00, w niedziele w godz. 11.00-16.00).

Przed przystąpieniem do konkursu koniecznie zapoznaj się z regulaminem:

REGULAMIN KONKURSU

„BOLESŁAWIEC. DO TRZECH RAZY DETAL. ŚLADAMI BOLESŁAWIECKICH GARNCARZY”

  1. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem konkursu „Bolesławiec. Do trzech razy detal. Śladami bolesławieckich garncarzy” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

2) Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej muzeum.boleslawiec.pl w zakładce wydarzenia.

  1. Uczestnictwo w konkursie

1) Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna. W konkursie nie mogą brać udziału jedynie pracownicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz osoby z nimi spokrewnione.

2) Konkurs jest wolny od wszelkich opłat.

3) Uczestnicy rywalizują w jednej wspólnej kategorii.

4) Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do odbioru nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

  1. Terminarz konkursu

1) Konkurs trwa od 08.07.2022 r. do 10.07.2022 r. do godziny 20:00.

2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.07.2022 r. o godzinie 12:00. Zwycięzcy otrzymają
tego dnia wiadomość za pośrednictwem poczty internetowej z informacją o wygranej i sposobie odbioru nagrody. Wiadomości zostaną wysłane na adresy poczt elektronicznych, z których nadesłane zostały nagrodzone odpowiedzi.

  1. Przebieg konkursu

1) Na stronie internetowej organizatora (muzeum.boleslawiec.pl) oraz jego profilu facebookowym (https://www.facebook.com/muzeumceramiki) pojawi się dnia 08.07.2022 r. informacja o rozpoczęciu konkursu wraz z trzema zdjęciami detali architektonicznych pochodzących z trzech różnych obiektów znajdujących się na terenie miasta Bolesławca.

2) Zadaniem uczestników jest rozpoznanie budynków, na podstawie zdjęć detali (należy podać nazwę ulicy i numer domu).

3) Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać przynajmniej jednej poprawnej identyfikacji spośród trzech zdjęć oraz dostarczyć odpowiedź do organizatora.

4) Odpowiedzi konkursowe należy przesłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty internetowej na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net do godziny 20:00 dnia 10.07.2022 r.
Odpowiedzi napływające po tym czasie będą uważane za nieważne. Oprócz odpowiedzi, w wiadomości powinno znajdować się imię i nazwisko osoby, która jej udziela. Wiadomość bez podanego w treści imienia i nazwiska będzie uważana za nieważną. Odpowiedzi zamieszczone w komentarzach na stronie facebook.pl organizatora
(https://www.facebook.com/muzeumceramiki) również nie będą brane pod uwagę.

  1. Nagrody i kryterium ich przyznawania

1) Konkurs przewiduje wyłonienie pięciu laureatów. Każdy zwycięzca otrzyma
bezpłatnie jeden spośród 5 egzemplarzy publikacji.

2) Nagrodami w konkursie jest 5 publikacji książkowych pt. „Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych”.

3) Przy wyłanianiu zwycięzców obowiązują następujące kryteria:
a) w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę ilość poprawnie zidentyfikowanych obiektów;
b) w przypadku, gdy ilość osób o takich samych, wynikających z niniejszego regulaminu prawach do zwycięstwa przekracza założoną ilość laureatów, wprowadza się dodatkowe kryterium czasu, w którym premiuje się najszybciej nadesłane odpowiedzi.

4) Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości przesłanej przez organizatora na adresy poczt internetowych, z których nadesłano zwycięskie odpowiedzi.

5) Nagrody można odbierać osobiście w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14) od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-16.00 oraz w niedziele w godzinach 11.00-16.00, począwszy od 13.07.2022 r.
Przy odbiorze nagrody niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika. Imię i nazwisko z dowodu musi zgadzać się z danymi podanymi na etapie zgłaszania odpowiedzi.

  1. Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. do 20.07.2022 r. na adres: Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec.

  1. Informacja dotycząca RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec (dalej: Muzeum).

2) Dane osobowe gromadzone są na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowych.

3) Dane osobowe gromadzone są w celach organizacyjnych, w celu przekazania nagród oraz działań promocyjnych w internetowej przestrzeni publicznej na stronie www organizatora oraz w mediach społecznościowych.

4) Dane osobowe uczestników gromadzone będą przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców, a dane zwycięzców dostępne także w przestrzeni publicznej na stronie www organizatora oraz w mediach społecznościowych.

5) Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych (imienia i nazwiska) wyłącznie w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocji konkursu za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności strony internetowej organizatora, informacyjnych portali internetowych oraz portali społecznościowych, zrzekając się jednocześnie praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania danych osobowych.

6) Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje
prawo do:

– wycofania zgody na przetwarzanie danych,
– w każdej chwili, bez podania przyczyny,
– dostępu do danych osobowych,

– uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,

– żądania sprostowania danych osobowych,

– zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,

– żądania usunięcia danych osobowych,

– tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

7) Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Postanowienia końcowe
    1) Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;

– zdarzenia uniemożliwiające wręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych lub ich błędnym podaniem.

Skip to content