logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rusza konkurs fotograficzny „Bolesławiec – trzy dekady przemian”

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego, realizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywają się w tym roku pod hasłem przewodnim „Moja droga”.Zadaniem uczestników jest dostarczenie fotografii, wykonanej w okresie ostatnich 30 lat, ukazującej przemiany jakie zaszły w Bolesławcu w tym okresie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 2 prace.

Chęć udziału należy zgłaszać drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum do dnia 09.08.2020 r. Zdjęcia w formie elektronicznej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2020 r.Wyboru najlepszych fotografii dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików oraz pracowników muzeum. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych. Finałowa gala konkursu, połączona z wręczeniem nagród oraz pokazem prac biorących udział w konkursie, zorganizowana zostanie 19.09.2020 r. 

Regulamin konkursu „Bolesławiec – trzy dekady przemian”

„Bolesławiec – trzy dekady przemian” realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Moja droga”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Bolesławiec – trzy dekady przemian” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej www.muzeum.boleslawiec.net w zakładce wydarzenia.

II. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania i jest wolny od wszelkich opłat.
3. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież (do 18 roku życia) i dorośli (powyżej 18 roku życia). Podział i przypisanie do grupy następuje w oparciu o oświadczenie uczestnika.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do odbioru nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Każdy uczestnik powinien wyrazić chęć udziału w konkursie osobiście lub drogą elektroniczną.
6. Zapisy uczestników konkursu odbywać się będą do 9 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00-16.00 w budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 lub drogą milową na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net oraz telefonicznie (75) 644 22 00. W tym przypadku zgłoszenie uznane będzie za ważne jedynie, gdy uczestnik otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości.
7. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy oraz wskazanie grupy – młodzież/dorosły.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 9 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
2. Zdjęcia konkursowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive, dysk zewnętrzny, płyta CD/DVD) należy dostarczać do budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14. Zdjęcia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net. Zgłoszenie uznane będzie za ważne, gdy uczestnik otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości. Ostateczny termin dostarczenia zdjęć upływa 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 19 września 2020 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 podczas spotkania, zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

IV. Zasady zgłaszania zdjęć do konkursu
1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu fotografie własnego autorstwa, wykonane współcześnie lub w okresie ostatnich 30 lat.
2. Uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie dwóch fotografii.
3. Oceniana będzie wartość artystyczna wykonanego zdjęcia oraz kreatywne podejście do tematu.
4. Zdjęcia zapisane w formacie JPG, umieszczone na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą elektroniczną. Zdjęcia powinny posiadać następujące parametry: rozdzielczość min. 300 dpi, dłuższy bok fotografii nie może być mniejszy niż 2400 pikseli.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
6. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

V. Przebieg konkursu oraz zasady prowadzenia konkursu
1. Do jury Konkursu zostaną wybrani przedstawiciele organizatorów, a także osoby zajmujące się fotografią, a niebiorące udziału w Konkursie.
2. W skład jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
3. Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo do dysponowania nagrodzonymi fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w działalności Organizatorów, w szczególności w działalności związanej z promocją wydarzenia. Organizatorzy gwarantują autorom nagrodzonych zdjęć ochronę osobistych praw autorskich.
4. Zwycięskie zdjęcia będą prezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu 19 września 2020 r. oraz na stronie internetowej: www.muzeum.boleslawiec.pl, a także na profilu facebook.pl tejże instytucji i na lokalnych portalach internetowych.
5. Przysłanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą autora na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach na zasadzie licencji (bezpłatnej), na następujących polach eksploatacji: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

VI. Nagrody
1. W Konkursie przyznane zostaną bony upominkowe na zakup sprzętu elektronicznego oraz książki.
2. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć w każdej z kategorii oraz przyznanie wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród lub przyznania nagród ex aequo.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 19 września 2020 r. w budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu ogłoszenia i wręczenia nagród.
4. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody. Organizator zapewnia uczestnikom ochronę powyższych danych i wykorzystanie ich wyłącznie na potrzeby Konkursu.
5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. do 26 września 2020 r., na adres: Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; niewręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych lub ich błędnym podaniem.


Skip to content