logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie oprogramowania mapy wirtualnej przy wykorzystaniu tradycyjnej makiety, znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego wraz z zakupem, montażem i konfiguracją sprzętów i urządzeń do videomappingu
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
  1. ofertę cenową należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia
  2. ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie;
  3. oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
  4. oferta musi obejmować całość zamówienia.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Oprogramowanie mapy wirtualnej przygotowane zostanie jako zestaw projekcji w technice videomappinu do jednoczesnego rzutowania na 2 powierzchniach:
  1. poziomej powierzchni tradycyjnej makiety plastycznej w skali 1:400 o wymiarach 155 x 255 cm, znajdującej się z posiadaniu Muzeum Ceramiki,
  2. na powierzchni pionowej ścianki przyległej do makiety.Zestaw składać się będzie z 4 odrębnych tematycznie modułów, dotyczących wydarzeń okresu napoleońskiego w Bolesławcu, przygotowanych w formie projekcji 2,5D w jakości min. FHD, w oparciu o scenariusze i materiały graficzne przygotowanych przez Zleceniodawcę, każda długości min. 5 min. Moduły sterowane będą poprzez dedykowaną aplikację przy użyciu panelu dotykowego. Wymagane jest wykonanie zarówno projekcji, jak i aplikacji sterującej w wersji dwujęzycznej, polsko-niemieckiej.Projekcje po wykonaniu zostaną zainstalowane przez Wykonawcę dostarczonych urządzeniach. Do prezentacji wirtualnej makiety. wykorzystane będą następujące sprzęty i urządzenia, dostarczone, zamontowane i skonfigurowane przez Wykonawcę:
  3. projektory krótkoogniskowe o rozdzielczości min. FHD – 2 szt.
  4. komputer/mediaserver (procesor min. 4 rdzenie, taktowanie min. 266 GHz, karta graficzna min. 8 GB, dysk twardy SSD min. 256GB, pamięć RAM min. 32 GB, chłodzenie aktywne, klawiatura z touchpad bezprzewodowa, karta Wifi, oprogramowanie, zamontowany w pulpicie z monitorem dotykowym
  5. pulpit z monitorem dotykowym – 1 szt.monitor wielkość 19” z obsługą dotykową dziesięciopunktową oraz szklaną powierzchnią, zamontowany w obudowie w formie prostopadłościennego pulpitu z płyty MDF w kolorze białym
  6. zestaw głośników o mocy łącznej min. 40 W montowany na stelażu ścianki
  7. ścianka ze stelażem o konstrukcji stalowej szkieletowej z ekranem o przekroju łukowym
  Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6 – Urządzenia multimedialne, 32321300-2 0 Materiały audiowizualne
 5. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 lutego 2022 r.
 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych (ofert):Zamawiający dopuści do procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkie oferty złożone w terminie wskazanym w pkt. 57 złożone przez oferentów niepodlegających wykluczeniu z powodów określonych w art. 108 PZP, przygotowane w sposób zgodny z wymogami podanymi w pkt. 1.Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu:

  Cena (brutto) – 100 %

  Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

  XC  x  100%

  Sposób obliczenia XC:

  XC = cena (brutto) najniższa x 100 pkt/cena (brutto) badanej oferty

  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć:
  1. wartość usługi w oparciu o przedmiot zamówienia.
  2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
  Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o najniższej cenie. W cenie należy uwzględnić: – wartość usługi/dostawy – obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.
 9. Wypełnioną ofertę należy złożyć siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Ceramiki, ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net w terminie do 05.01.2022 r. do godz. 16.00.

  Wykonawca/dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami/dostawcami, są:

  Anna Bober-Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki, tel. 756442200

Anna Bober-Tubaj
Dyrektor Muzeum Ceramiki

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content