logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie oprogramowania mapy wirtualnej przy wykorzystaniu tradycyjnej makiety, znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego wraz z zakupem, montażem i konfiguracją sprzętów i urządzeń do videomappingu
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
  1. ofertę cenową należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia
  2. ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie;
  3. oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
  4. oferta musi obejmować całość zamówienia.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Oprogramowanie mapy wirtualnej przygotowane zostanie jako zestaw projekcji w technice videomappinu do jednoczesnego rzutowania na 2 powierzchniach:
  1. poziomej powierzchni tradycyjnej makiety plastycznej w skali 1:400 o wymiarach 155 x 255 cm, znajdującej się z posiadaniu Muzeum Ceramiki,
  2. na powierzchni pionowej ścianki przyległej do makiety.Zestaw składać się będzie z 4 odrębnych tematycznie modułów, dotyczących wydarzeń okresu napoleońskiego w Bolesławcu, przygotowanych w formie projekcji 2,5D w jakości min. FHD, w oparciu o scenariusze i materiały graficzne przygotowanych przez Zleceniodawcę, każda długości min. 5 min. Moduły sterowane będą poprzez dedykowaną aplikację przy użyciu panelu dotykowego. Wymagane jest wykonanie zarówno projekcji, jak i aplikacji sterującej w wersji dwujęzycznej, polsko-niemieckiej.Projekcje po wykonaniu zostaną zainstalowane przez Wykonawcę dostarczonych urządzeniach. Do prezentacji wirtualnej makiety. wykorzystane będą następujące sprzęty i urządzenia, dostarczone, zamontowane i skonfigurowane przez Wykonawcę:
  3. projektory krótkoogniskowe o rozdzielczości min. FHD – 2 szt.
  4. komputer/mediaserver (procesor min. 4 rdzenie, taktowanie min. 266 GHz, karta graficzna min. 8 GB, dysk twardy SSD min. 256GB, pamięć RAM min. 32 GB, chłodzenie aktywne, klawiatura z touchpad bezprzewodowa, karta Wifi, oprogramowanie, zamontowany w pulpicie z monitorem dotykowym
  5. pulpit z monitorem dotykowym – 1 szt.monitor wielkość 19” z obsługą dotykową dziesięciopunktową oraz szklaną powierzchnią, zamontowany w obudowie w formie prostopadłościennego pulpitu z płyty MDF w kolorze białym
  6. zestaw głośników o mocy łącznej min. 40 W montowany na stelażu ścianki
  7. ścianka ze stelażem o konstrukcji stalowej szkieletowej z ekranem o przekroju łukowym
  Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6 – Urządzenia multimedialne, 32321300-2 0 Materiały audiowizualne
 5. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 lutego 2022 r.
 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych (ofert):Zamawiający dopuści do procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkie oferty złożone w terminie wskazanym w pkt. 57 złożone przez oferentów niepodlegających wykluczeniu z powodów określonych w art. 108 PZP, przygotowane w sposób zgodny z wymogami podanymi w pkt. 1.Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu:

  Cena (brutto) – 100 %

  Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

  XC  x  100%

  Sposób obliczenia XC:

  XC = cena (brutto) najniższa x 100 pkt/cena (brutto) badanej oferty

  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć:
  1. wartość usługi w oparciu o przedmiot zamówienia.
  2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
  Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o najniższej cenie. W cenie należy uwzględnić: – wartość usługi/dostawy – obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.
 9. Wypełnioną ofertę należy złożyć siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Ceramiki, ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net w terminie do 05.01.2022 r. do godz. 16.00.

  Wykonawca/dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.

 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami/dostawcami, są:

  Anna Bober-Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki, tel. 756442200

Anna Bober-Tubaj
Dyrektor Muzeum Ceramiki

Skip to content