logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. muzeum jest nieczynne

Wakacyjny fotomaraton „Z aparatem przez Bolesławiec”

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników fotografowania do udziału w fotomaratonie, przygotowanym przez Muzeum Ceramiki i Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”, który odbędzie się 24.07.2021 r. (sobota). Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.30 w biurze fotomaratonu – budynku Działu Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 i potrwa do godz. 15.00. Zadaniem uczestników będzie wykonanie i dostarczenie w wersji elektronicznej do biura fotomaratonu  pięciu fotografii dotyczących określonych tematów. Tematy, które będą podawane do wiadomości uczestnikom w biurze fotomaratonu o kolejnych pełnych godzinach, należy wykonać w określonej kolejności i przekazać organizatorom na zakończenie wydarzenia. Zgłoszone zdjęcia zostaną poddane ocenie przez trzyosobowe jury. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja wykonanych zdjęć odbędą się 25.07.2021 r. (niedziela) w Dziale Historii Miasta o godz. 12.00.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin fotomaratonu „Z aparatem przez Bolesławiec”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem fotomaratonu „Z aparatem przez Bolesławiec” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”.

2. Fotomaraton jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Regulamin fotomaratonu dostępny jest w siedzibie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej www.muzeum.boleslawiec.net w zakładce wydarzenia.

4. W fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym. Osoby niepełnoletnie, muszą realizować zadania pod opieką pełnoletniego opiekuna. Udział w fotomaratonie jest bezpłatny.

5. Celem fotomaratonu jest wykonanie 5 fotografii, zgodnie z listą tematów w ciągu 5 godzin trwania fotomaratonu.

II. Uczestnictwo w konkursie i przebieg konkursu

1. Warunkiem udziału jest zadeklarowanie udziału poprzez przesłanie maila na adres organizatora: poczta@muzeum.boleslawiec.net lub zgłoszenie osobiste w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14) w terminie do 22.07.2021 (czwartek) do godz. 16.00. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby zainteresowanej udziałem w fotomaratonie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest również podanie wyżej wymienionych danych pełnoletniego opiekuna.

2. Zgłoszenie zdjęcia do fotomaratonu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. Autor zezwala na nieodpłatne użycie zdjęć w celach promocyjnych fotomaratonu w mediach społecznościowych i na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

3. Uczestnicy fotomaratonu zgłaszają się osobiście w biurze fotomaratonu (Dział Historii Miasta, ul. M. Kutuzowa 14) w dniu 24.07.2021 r. (sobota) o godz. 9:30, gdzie wpisują się na listę startową i podpisują klauzulę RODO. Osoby niepełnoletnie muszą się zgłosić pod opieką pełnoletniego opiekuna, który dopełni stosownych formalności.

4. O godz. 10:00 wszyscy uczestnicy otrzymają pierwszy temat fotograficzny, kolejne o pełnych godzinach: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 po osobistym zameldowaniu się w biurze fotomaratonu.

5. Wymagana jest realizacja zadań według kolejności otrzymywania tematów. Na wykonanie zdjęcia uczestnicy mają 60 minut od chwili otrzymania tematu. Uczestnicy wykonują jedno zdjęcie do każdego z 5 tematów (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie). Zdjęcia konkursowe muszą być zapisane wyłącznie w formacie JPG. Przekazanie kompletu zdjęć zgodnie z kolejnością tematów nastąpi po sfotografowaniu ostatniego tematu, tj. po godz. 15.00 (organizatorzy dopuszczają spóźnienie do 15 min).

6. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: niestawienia się o określonej godzinie w biurze fotomaratonu w celu odbioru kolejnych tematów, nieprzekazania zdjęć do wszystkich 5 tematów do godz. 15.15, braku realizacji zadań tematycznych wg podanej kolejności.

7. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do odbioru nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w cało-ści. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwier-dza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.


III. Nagrody i kryterium ich przyznawania

1. Przewidziano następujące nagrody: 5 nagród za poszczególne etapy: bony o wartości 100 zł; 1 nagroda główna: bon o wartości 300 zł oraz nagroda specjalna – bon na usługi kosmetyczne ufundowany przez Gabinet Kosmetyczny Interkosmetyka. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja zdjęć zgłoszonych do fotomaratonu odbędzie się 25.07.2021 r., o godz. 12:00 w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14).

2. Przy ocenie zdjęć brane pod uwagę będą: kreatywność, indywidualne podejście do wyznaczonych tematów, wytrwanie do końca fotomaratonu. Trzyosobowe jury nagrodzi najlepsze zdjęcia w każdym z 5 tematów oraz wyłoni zwycięzcę całego fotomaratonu.

3. Osoby nieobecne na wręczeniu nagród 25.07.2021 r. mogą odbierać bony osobiście począwszy od 26.07.2021 r. w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14) od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-16.00.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej naj-później w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. do 01.08.2021 r. na adres: Dział Hi-storii Miasta ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
– zdarzenia uniemożliwiające wręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych lub ich błędnym podaniem.

Skip to content