logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna

Cel projektu

Wdrożenie po obu stronach granicy nowatorskiego systemu edukacji muzealnej opartego na nowoczesnych środkach multimedialnych i audiowizualnych, służącego popularyzacji dorobku kulturowego pogranicza śląsko-łużyckiego. W ramach projektu przeprowadzono roczny cykl działań muzealno-edukacyjnych nt. historii i kultury regionu skierowany do dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec. Przy ich realizacji wykorzystano nowoczesne techniki interaktywne (kioski i projektory multimedialne, gry, filmy i prezentacje), a także materiały tradycyjne: specjalnie przygotowane książeczki i foldery edukacyjne, puzzle, klocki oraz narzędzia i tworzywa stosowane w warsztatach rzemieślniczych. Przeprowadzono także remont elewacji siedziby Działu Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 i zagospodarowano teren wokół budynku, gdzie w miesiącach wiosennych i letnich prowadzone są zajęcia i warsztaty. W projekcie przewidziano także środki na modernizację wyposażenia ekspozycyjnego Działu Historii Miasta. Zrealizowano również dwa programy naukowo-badawcze dotyczące dziejów ceramiki: „Początki ceramiki artystycznej pogranicza Śląska i Łużyc (1500-1650)” i „Wpływ bolesławieckiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej na rozwój środkowoeuropejskiej sztuki użytkowej w 1. poł. XX w.”. Wyniki prac badawczych upowszechnione zostały przez dwujęzyczne publikacje popularnonaukowe i wystawy prezentowane u obu partnerów, przygotowane z wykorzystaniem eksponatów własnych lub wypożyczonych z kolekcji muzealnych i prywatnych.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Wartość projektu (PLN): 1.265.960
Wkład własny (PLN): 189.894
Termin realizacji: 2010-2014
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz

Skip to content