logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Konkurs plastyczny pt. “Dziecko w muzeum”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  zatytułowanym “Dziecko w muzeum”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć dowolną techniką pracę plastyczną, której treść będzie odnosić się do tytułu konkursu. Liczymy na kreatywność i pomysłowość w interpretacji tematu. Następnie należy dostarczyć jej zdjęcie lub skan pocztą elektroniczną na adres organizatora: poczta@muzeum.boleslawiec.net wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz kategorią wiekową, w której bierze udział.

Nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej klas I-IV, uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII. W każdej z nich jury przyzna trzy nagrody w postaci voucherów o wartości 50 zł.

Konkurs trwa do 06.06.2021 do godziny 16:00. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo, a nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www organizatora oraz na facebooku Muzeum Ceramiki. Zapraszamy do zabawy!

Przed wzięciem udziału w konkursie, koniecznie zapoznaj się z regulaminem:

REGULAMIN KONKURSU „DZIECKO W MUZEUM”

realizowanego w ramach Dnia Dziecka 2021

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu „Dziecko w muzeum” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej www.muzeum.boleslawiec.net w zakładce wydarzenia.
 5. Uczestnictwo w konkursie
 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna w wieku od 3 do 15 lat.
 7. Konkurs jest wolny od wszelkich opłat.
 8. Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej klas I-IV, uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII.
 9. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do odbioru nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 11. Terminarz konkursu
 12. Konkurs trwa od 26.05.2021 r. do 06.06.2021 r. do godziny 16:00.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.06.2021 r. o godzinie 12:00. Zwycięzcy otrzymają tego dnia wiadomość za pośrednictwem poczty internetowej z informacją o wygranej i sposobie odbioru nagrody. Wiadomości zostaną wysłane na adresy poczt elektronicznych, z których nadesłane zostały nagrodzone prace.
 14. Przebieg konkursu
 15. Na stronie internetowej organizatora (www.muzeum.boleslawiec.net) oraz jego profilu facebookowym (https://www.facebook.com/muzeumceramiki) pojawi się dnia 26.05.2021 r. informacja o rozpoczęciu konkursu
 16. Zadaniem uczestników jest stworzyć dowolną techniką pracę plastyczną, której treść będzie nawiązywać do tematu konkursu: “Dziecko w muzeum”
 17. Pracę należy dostarczyć tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres organizatora: poczta@muzuem.boleslawiec.net wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz kategorią wiekową, w której bierze udział.
 18. Prace zamieszczane w komentarzach pod postem nie będą brane pod uwagę.
 19. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem przez autora, że posiada prawa autorskie do przesłanej pracy (niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich) oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego pracy przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na wystawach, w prezentacjach multimedialnych, materiałach informacyjnych, a także w mediach społecznościowych promujących Konkurs oraz placówkę organizatora.
 20. Nagrody i kryterium ich przyznawania
 21. Konkurs przewiduje wyłonienie trzech laureatów w każdej z trzech kategorii.
 22. Nagrodami w konkursie jest 9 voucherów, każdy o wartości 50 zł.
 23. Prace będą oceniane przez jury wyłonione spośród historyków sztuki i artystów plastyków.
 24. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości przesłanej przez organizatora na adresy poczt internetowych, z których nadesłano zwycięskie odpowiedzi.
 25. Nagrody można odbierać osobiście począwszy od 08.06.2021 r. w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14) od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-16.00.
 26. Przy odbiorze nagrody niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika. Imię i nazwisko z dokumentu musi zgadzać się z danymi podanymi na etapie zgłaszania pracy.
 27. Reklamacje
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. do 14.06.2021 r. na adres: Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta ul. M. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec.
 29. Postanowienia końcowe
 30. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;

– zdarzenia uniemożliwiające wręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych lub ich błędnym podaniem.

Skip to content