logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Federacja Miast Napoleońskich

W 2012 r. miasto Bolesławiec przystąpiło do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, organizacji powstałej w 2004 r. w Ajaccio, miejscu urodzenia Cesarza, z inicjatywy Charlesa Bonaparte, najstarszego przedstawiciela ostatniej żyjącej linii rodu Bonaparte, ówczesnego mera Ajaccio.

Do zadań statutowych Federacji należy wymiana informacji z zakresu historii (ze szczególnym uwzględnieniem epoki napoleońskiej poprzez organizację spotkań i seminariów, wydawanie publikacji opracowanych wspólnie z uniwersytetami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami historycznymi, promowanie i wspieranie konserwacji i restauracji dziedzictwa epoki napoleońskiej oraz prowadzenie działań animacyjnych i promocyjnych (w tym organizacja wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, tworzenie tras poznawczych itp.) skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a zwłaszcza turystów oraz młodzieży szkolnej i akademickiej.

Europejska Federacja Miast Napoleońskich zrzesza obecnie 60 miast z 13 krajów (od Portugalii po Rosję), zarządzanych przez 13 lokalnych komitetów sterujących (Niemcy-Czechy, Walonia, Hiszpania-Portugalia, Włochy, Polska, Rosja-Białoruś, Chorwacja, Grecja i 5 komitetów we Francji). Działalnością federacji – przy merytorycznym wsparciu ze strony międzynarodowego komitetu naukowego – kieruje zarząd z prezydentem Charlesem Bonaparte i sekretariat generalny. W ramach federacji przewidziana jest oficjalna wiceprezydencja dla każdego kraju, np. w Niemczech prace koordynuje Jena, w Belgii – Waterloo, a w Hiszpanii – Vittoria.

Federacja zrzesza przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, którzy na swoim terenie mobilizują do wspólnego działania m.in. biura turystyczne, muzea i stowarzyszenia. Organizacja realizuje projekty z dziedziny urbanistyki i rozwoju lokalnego, a także nadzoruje i koordynuje stosowanie marki „Destination Napoleon” przez lokalne podmioty publiczne i prywatne. Jej działania skupiają się na rozwijaniu możliwości korzystania z programów europejskich nie tylko w kontekście tematyki napoleońskiej, ale też w takich obszarach jak turystyka, zrównoważony rozwój czy budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W 2015 r. w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyła się uroczysta certyfikacja Szlaku Kulturowego „Destination Napoleon” z udziałem Penelope Denu, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, i Henriego Malosse’a, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 22-23 października 2016 r. w chorwackim Orebiciu, Bolesławiec stał się siedzibą Lokalnego Komitetu Sterującego Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, a prezydent miasta Piotr Roman został wybrany wiceprezydentem Federacji Miast Napoleońskich, co stworzyło nowe perspektywy dla realizacji kolejnych projektów z zakresu turystyki historycznej we współpracy z partnerami z Polski i innych krajów europejskich z możliwością finansowania ich ze środków UE.

Skip to content